Uslovi korišćenja

Mesto isporuke naručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio uplatu a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.
Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu I isporuku robe (Ime I prezime, JMBG, puna adresa boravišta, veličina I model artikla)
Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
Prodavac ima obavezu da po prijemu izveštaja o uplati Kupca, istog obavesti o prijemu te uplate u primerenom roku, kao i da mu saopšti način i uslove dopremanja robe do odredišta.
Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana uplate.
Komex d.o.o. garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.
U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.
Troškove dostave odredjuje kurirska služba u zavisnosti od težine paketa.
Visinu cene otpremanja robe određuje servis sa kojim Prodavac ima sporazum o otpremanju robe.
Roba se isporučuje Kupcu lično po prethodnoj najavi da u određenom vremenu budu prisutni na dogovorenoj lokaciji.
Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
Ukoliko dostavljanje naručene robe bude onemogućeno zbog odsustva kupca ili druge osobe predviđene ovim pravilnikom i ukoliko roba bude morala da se vrati u polazišno mesto Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. Robu sa povraćaja, Prodavac može dalje prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom.
Prodavac iz sredstava uplaćenih od strane Kupca može namiriti potraživanje po osnovu troškova transporta.
Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknadjuje nastale troškove.
Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 2 (dva) dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled ne odgovarajuće upotrebe.
Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.
Komex d.o.o. zadržava pravo da otkaže porudžbinu uz obaveštenje potrošaču ukoliko je došlo do greške prilikom postavljanja cene na sajtu. Na primer: umesto 1000 dinara navedena cena je 100 dinara.